Otec Jozef Andraš SJ
(nar. 1891, Vielopole pri Novom Saczu)
(+ 1963 v Krakove)


Bol stálym duchovným vodcom sv. sr. Faustíny Kovalskej v čase jej pobytu v Krakove (vyše dva a pol roka). V poslaní sr. Faustíny rozpoznal a posilnil neobyčajnú Božiu milosť. V jej duchovnom „Denníčku“ je najčastejšie spomínaným kňazom (59-krát). Po jej smrti sa angažoval v realizácii jej misie a hlásal posolstvo o Božom milosrdenstve. Pod jeho vedením Adolf Hyla namaľoval obraz, dnes známy ako milostivý obraz Milosrdného Ježiša, ktorý sa nachádza v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch. V tomto mieste tiež zaviedol stálu pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu (1943) a obraz Ježišu dôverujem Ti vystavil k verejnej úcte. Od r. 1944 bol zavedený sviatok Božieho milosrdenstva. Napísal prvú biografiu sv. sr. Faustíny. Nedokončená, ležala niekoľko desaťročí v archíve. Vydaná bola vo vydavateľstve WAM v jeseni 2015. Z Sadecczyny, odkiaľ otec Andraš pochádzal, vyšiel súkromný kult tohto kňaza. Modlitba o svätosť kňazov a slávu Božieho milosrdenstva na jeho príhovor, obsahuje imprimatur a modlia sa ju „Margaretky“. Kulta má stály charakter a šíri sa v Poľsku i v zahraničí. Otec Andraš bol spovedníkom aj bl. Aniely Salavy, Božej služobníčky Pauli Zofii Tajber – zakladateľky Kongregácie sestier najsvätejšej Duše Krista Pána a tiež bl. Sr. Marii Klemensy Staševskej OSU. Rehoľa jezuitov pripravuje zahájiť beatifikačný proces.

Litánie k o. Jozefovi Andrašovi SJ

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Otec Jozef Andraš, účastník a vzor kňazskej služby – oroduj za nás.
Účastník nepochopiteľných tajomstiev svätej omše
Vyjasňujúci veriacm svätu omšu
Dokonalý spovedník a duchovný vodca
Požičiavajúci Ježišovi ľudský závoj počas spovede
Milovaný vysluhovateľ svätých sviatostí
Vzor spolupráce s Božou milosťou
Verný vnuknutiam Ducha Svätého
Pokorný v službe Cirkvi
Horlivý exercitátor
Povzbudzujúci duše k obráteniu sa k Bohu
Kristove ústa, dávajúce duši pochopiť Božie cesty
Vedúci duše na štíty svätosti
Zavádzajúci pokoj v ubitých dušiach
Stávajúci hranice ľudským činnostiam
Duchovný syn sv. Ignáca z Loyoly
Horiaci zvláštnou úctou k Panne Márii
Vytrvalý v modlitbe
Ustavične zjednotený s Bohom
Propagátor úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Jezišovmu
Propagátor ohnisk apoštolátu modlitby
Orodovník o posvätenie Poľska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
Apoštol Božieho milosrdenstva
Priekopník pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu
Ukazujúci Božského lekára v obraze Milosrdného Ježiša
Duchovný sprievodca sv. sr. Faustíny
Vidiaci potrebu skupín vyprosujúcich Božie milosrdenstvo pre nás všetkých
Prihovárajúci sa u Boha za duše v potrebe
Prekvapený duchovným rastom zverenej duše
Strážca Božích ciest
Obraz živého Boha
Bohu milý
Vzor kardinálnych čností pre bohoslovcov
Dar od Ježiša pre dušu uskutočňujúcu Božie príkazy
Záchranca ľudských duší pri výbuchu vojny
Svedok úpadku ľudstva do otroctva totalitarizmov
Patrón modliacich sa za kňazov
Vzbudzujuci uctu skrze svätý život
Postrach pekelných duchov
Sláva Sudet

Modlime sa.
Bože, všemohúci Otče, zvelebujeme ťa za tvoje milosrdenstvo. Ďakujeme ti za milosť, ktorú si dal otcovi Jozefovi Andrašovi, vďaka ktorej mohol horlivo pracovať na tvoju slávu. Vďaka tvojmu vedeniu sa pre nás tento kňaz stáva vzorom. Na jeho príhovor ťa, všemohúci Bože, prosíme o silu a moc, potrebnú k posväteniu nášho povolania, aby sme ťa mohli stále oslavovať, kdekoľvek nás pošleš. Sláva Otci i Synu i Duchu Svätému.

(pre súkromnu pobožnosť)

S povolením duchovnej autority,
Tarnov, 7. október 2015,Znak: OW-2.2/74/15
Modlitba k Bohu, milosrdnému Otcovi, za vyzdvihnutie do slávy oltára otca Jozefa Andraša SJ a udelenie potrebných milostí na jeho príhovor

Bože, milosrdný Otče!
Ty si svätý a plný večnej slávy.
Povolávaš nás k dokonalej svätosti.
Povolal si kňazov, aby slúžili tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi a silou Ducha Svätého,
aby nás viedli k tebe, nebeský Otče.
Otcovi Spoločnosti Ježišovej, Jozefovi Andrašovi, si zveril otcovskú misiu, ktorú vyplnil.
Stal sa tak pre mnohé duše jasným znakom na ceste k tebe, Otče.
Prosíme ťa, všemohúci Bože, o dar pripojenia otca Jozefa Andraša k blahoslaveným Cirkvi.
Pomáhaj nám, aby sme sa, hľadiac na jeho otcovský postoj, otvorili na teba ako Otca.
Nech ťa spoznáme, milujeme a nadovšetko zvelebujeme.

Bože, Otče, ak je to zhodné s tvojou vôľou, na príhovor otca Jozefa Andraša,
udeľ mi milosť..........., ktorú tak veľmi potrebujem.
Túžim, aby ma táto obdržaná milosť priblížila k tvojej Otcovskej láske teraz i na veky vekov.

Otče náš..., Zdravas´ Mária..., Sláva Otcu...


(pre súkromnu pobožnosť)

S povolením duchovnej autority,
Tarnov, 7. október 2015,Znak: OW-2.2/74/15


V jednej modlitbe som poznala, ako veľmi je milá Bohu duša otca Andrasza. Je skutočným Božím dieťaťom. Len zriedkavo v duši tak jasne vidieť Božie synovstvo. Je to preto, že si zvlášť uctieva Pannu Máriu. („Denníček“ sv. Faustíny Kovalskej, č. 1388)


Dnes som videla otca Andrasza slúžiaceho svätú omšu. Pred pozdvihovaním som videla malého Ježiška, ktorý bol celý natešený a vystieral rúčky. Po chvíli som však nevidela nič. Bola som vo svojej izolačke a ďalej som sa modlila ďakovné modlitby po svätom prijímaní. Neskôr som si však pomyslela: Prečo bol Ježiško taký veselý? Veď nebýva vždy taký veselý, ako vidím. Vtom som vnútorne počula slová: – Lebo mi je dobre v jeho srdci. Vôbec ma to neprekvapilo, lebo viem, že veľmi miluje Ježiša.
(„Denníček“ sv. Faustíny Kovalskej, č. 879)


Modlitba o svätosť kňazov a na slávu Božieho milosrdenstva

Otec Jozef Andraš, duchovný syn sv. Ignáca z Loyoly, obetavý kňaz a rehoľník­!
S Božou Matkou, Pannou Máriou a so svätými jezuitmi, prihováraj sa u Pána Ježiša Krista, svojho Učiteľa a Vodcu, aby v pravde a láske posväcoval kňazov,
a aby ich misia, ktorú v Cirkvi plnia, bola plodná.
Nech skrze ich slová, skutky, službu, mnohé žiarivé čnosti, predovšetkým horlivosť a apoštolský zápal, ktorými si sa Ty zvlášť vyznačoval, ľudia spoznajú,
že milosrdenstvo je najväčšou vlastnosťou Boha, Otca.
Nech ustavične prijímajú tento dar a nikdy o ňom nepochybujú. Pomáhaj!
Nech je Božie milosrdenstvo zvelebené všetkými národmi na celom svete. Amen.

Imprimatur: biskup Stanislav Salaterski + Generálny vikár
Tarnov, 23. máj 2014 OW-2.2/35/14